CategoryCategory List

Product List

低噪声放大器是一种电子放大器,用于放大可能的弱信号,例如天线接收的信号。 低噪声放大器通常位于非常靠近检测装置的位置,以减少馈线中的损耗。

PRODUCT ID Package RF(GHz) Gain(dB) Noise Figure(dB) P-1dB Out 
(dBm)
Bias(mA) Bias(V) Download
MWG004 Low noise amplifier Die DC-20 19 2.5 20 160 8 MWG004
MWG001 Low noise amplifier Die DC-35 16 2 15 150 3 MWG001
MWG003 Low noise amplifier Die 2-20 15 2 15.5 60 5 MWG003
MWL015 Low noise amplifier Die 1-12 16 1.5 17 55 5 MWL015
MWL016A(B) Low noise amplifier Die 2-4 31 0.7 11 31 5 MWL016A(B)
MWL019A(B) Low noise amplifier Die 2.7-3.5 33 0.67 11.5 26 5 MWL019A(B)
MWL022 Low noise amplifier Die 3.5-4.5 23 0.75 - 25 5 MWL022
MWL014 Low noise amplifier Die 5-6 26 0.9 16 53 5 MWL014
MWL009 Low noise amplifier Die 5-6 29 0.9 11 54 5 MWL009
MWL018 Low noise amplifier Die 6-18 20 1.3 15 68 3.3 MWL018
MWL008 Low noise amplifier Die 6-18 25 2 13 51 5 MWL008
MWL013 Low noise amplifier Die 6-18 25 1.65 16 76 5 MWL013
MWL007 Low noise amplifier Die 6-18 30 2 17 86 5 MWL007
MWL010 Low noise amplifier Die 7-10 37 0.8 11 67 5 MWL010
MWL011 Low noise amplifier Die 8-11 21 1.1 10 53 5 MWL011
MWL012 Low noise amplifier Die 8-16 20 1.2 12 56 4 MWL012
MWL001 Low noise amplifier Die 14-29 27 2.1 9.5 63 2.5 MWL001
MWL003 Low noise amplifier Die 16-40 24 3.5 10 91 3 MWL003
MWL017 Low noise amplifier Die 18-40 8 3.8 13 39 5 MWL017
MWL020 Low noise amplifier Die 18-40 12 2.8 9 47 5 MWL020
MWL021 Low noise amplifier Die 18-40 22 3.5 14 73 5 MWL021
MWL023 Low noise amplifier Die 18-22 21.8 1.8 0.2 6 5 MWL023
MWL024 Low noise amplifier Die 24-40 14 1.7 11 69 3.3 MWL024
MWL002 Low noise amplifier Die 30-38 25 3 10 82 2.5 MWL002
MWL025 Low noise amplifier Die 33-37 25 1.9 11 18 5 MWL025
MWL004 Low noise amplifier Die 35-50 19 2.5 8 45 3 MWL004
MWL006 Low noise amplifier Die 36-47 33 3 11 82 3 MWL006
MWL005 Low noise amplifier Die 37-48 13 2.5 2 17 2 MWL005
MWL100 Low noise amplifier Die 38-48 25 2.8 15 83 3 MWL100
MWL101 Low noise amplifier Die 50-64 20 4.5 12 120 3 MWL101
MWL202 Low noise amplifier Die 50-75 18 3.5 10 73 2 MWL202
MWL105 Low noise amplifier Die 55-70 21 3.5 10 72 2 MWL105
MWL103 Low noise amplifier Die 71-76 21 4.5 10 45 3 MWL103
MWL203 Low noise amplifier Die 75-90 18 4.5 10 85 2 MWL203
MWL104 Low noise amplifier Die 77-90 21 5 12 45 3 MWL104
MWL205 Low noise amplifier Die 90-100 18 5 10 81 2 MWL205
MWL206 Low noise amplifier Die 90-105 18 5 8 52 2 MWL206

Our support team here to help you by 24*7.